ნაშრომები

ძველი ქართული ენის გრამატიკა

ტექსტის ტიპი: სახელმძღვანელო

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 18, თბილისი, 1976

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 18, თბილისი, 1976

საკვანძო სიტყვები: ძველი ქართული ენა, გრამატიკა, ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი.

აკაკი შანიძე

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები

III ტომი

ტექსტის ტიპი: სახელმძღვანელო

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები, მორფოლოგია, ტომი I, თბილისი 1953 წ.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. III, თბილისი, 1980

საკვანძო სიტყვები: ქართული ენა, გრამატიკის საფუძვლები, ფონეტიკა, მორფოლოგია

აკაკი შანიძე

სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში

II ტომი

ტექსტის ტიპი: დისერტაცია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში, თბილისი, 1920 წ.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე,თხზულებანი, ტ. II, თბილისი, 1981, გვ. 113-261

საკვანძო სიტყვები: პირის ნიშნები, სუბიექტური პირი, ობიექტური პირი, ზმნა, ძველი ქართული ენა, დიალექტები, კილო, დისერტაცია

აკაკი შანიძე

მთიულური

I ტომი

ტექსტის ტიპი: ფოლკლორული ტექსტები

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 170-192

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 170-192

საკვანძო სიტყვები: მთიულეთი, მთიულური ტექსტები, ფოლკლორული მასალა, დიალექტოლოგია

აკაკი შანიძე

თუშური

I ტომი

ტექსტის ტიპი: ფოლკლორული ტექსტები

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 221-262

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 221-262

საკვანძო სიტყვები: თუშეთი, თუშური ტექსტები, ფოლკლორული მასალა, დიალექტოლოგია

აკაკი შანიძე

ხელის ხდა და ხელის ყრა (ერთი გვერდი ქართული ენის ისტორიიდან)

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნ. "დროშა", 1973, №1, გვ. 12.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 341-344.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ხელის ხდა, ხელის ყრა, ხელსაყრელი

აკაკი შანიძე

ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები", 1966, გვ. 209-213.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 216-220.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ჩმუნვა ზმნა, ჭმუნვა ზმნა.

აკაკი შანიძე

წინასიტყვაობა კრებულისათვის "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები".

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ვეფხისტყაონის საკითხები, თბილისი, 1966 წ.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 6-9

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, შოთა რუსთაველი, მთავრული ასოები.

აკაკი შანიძე

წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის მეორე გამოცემისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: წინასიტყვაობა

პირველი პუბლიკაცია: შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 (მეორე გამოცემა, 1975).

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 345-346

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული გამოცემა, წინასიტყვაობა.

აკაკი შანიძე

წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის პირველი გამოცემისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: წინასიტყვაობა

პირველი პუბლიკაცია: შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 წ

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 292-294

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსანი, წინასიტყვაობა.

აკაკი შანიძე