დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
III ტომი
სათაური
ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები
ტექსტის ტიპი
სახელმძღვანელო
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები, მორფოლოგია, ტომი I, თბილისი 1953 წ.
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. III, თბილისი, 1980
ანოტაცია
სახელმძღვანელო ეხება ქართული ენის ფონეტიკისა და მორფოლოგიის საკითხებს. დეტალურადაა განხილული ქართული ენის გრამატიკის ისეთი ძირითადი საკითხები, როგორიცაა არსებითი სახელების ჯგუფები შინაარსის მიხედვით, ბრუნება, წარმოქმნა, თხზვა; ზმნების უღლებისა და წარმოქმნის კატეგორიები, სახელზმნები და უდეტრები. ნაშრომს ახლავს საძიებლები, შემოკლებათა განმარტება და ძირითადი სამეცნიერო ლიტერატურის სია.
საკვანძო სიტყვები
ქართული ენა, გრამატიკის საფუძვლები, ფონეტიკა, მორფოლოგია
კორპუსული გამოცემის ავტორები
თინათინ ჯიქურაშვილი, მარინე ოდიკაძე, გიორგი ჯღარკავა.
დამატებითი ინფორმაცია
წიგნის პირველი ნაწილი (§§ 1-444) ორ ნაკვეთად გამოვიდა: ა. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, ნაკვეთი პირველი, თბილისი, 1942; და ა. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, ნაკვეთი მეორე (მორფოლოგია), თბილისი, 1943. მეორე ნაწილი ცალკე არ გამოსულა, იგი დაიბეჭდა პირველ ნაწილთან ერთად 1953 წელს. ამ გამოცემას ა. შანიძე პირველ გამოცემად მიიჩნევს (იხ. ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. III, გვ. 09, სქოლიო), შესაბამისად, თხზულებათა მესამე ტომში დაბეჭდილი "ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები" მეორე გამოცემა იქნება.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

shanidze_3.pdf

ა. შანიძე, III ტომი.pdf

ნაშრომების სია