სასარგებლო ბმულები

http://ebooks.tsu.ge/ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ბიბლიოთეკა
http://sml.corpora.co/#/ - სამეცნიერო მეტაენის კორპუსი
http://www.corpora.co/#/ - საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი (დიალექტოლოგიური კორპუსი)
http://unicum.vible.solutions/ - დიგიტალური ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა
http://kartvelologybooks.tsu.ge - დიგიტალური ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა
http://gnc.gov.ge/gnc/page ქართული ენის ეროვნული კორპუსი
http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm ტიტუსის მონაცემთა ბაზა
http://www.nplg.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php - ელექტრონული ლექსიკონები
http://www.nplg.gov.ge/geo/114/alias34/id56 - ელექტრონული ბიბლიოთეკები
http://corpora.iliauni.edu.ge/?q=ka ქართული ენის კორპუსი