დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
V ტომი
სათაური
წინასიტყვაობა კრებულისათვის "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები".
ტექსტის ტიპი
სტატია
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, ვეფხისტყაონის საკითხები, თბილისი, 1966 წ.
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 6-9
ანოტაცია
წინასიტყვაობაში საუბარია „ვეფხისტყაოსნის“ უდიდეს ღირებულებზე ქართულ და მსოფლიო ლიტერატურაში, აღნიშნულია მიღწევები ნაწარმოების მეცნიერული და კრიტიკული შესწავლის თვალსაზრისით, გამახვილებულია ყურადღება მთავრული ასოები გამოყენების მნიშვნელობაზე.
საკვანძო სიტყვები
ვეფხისტყაოსანი, შოთა რუსთაველი, მთავრული ასოები.
კორპუსული გამოცემის ავტორები
თინათინ ჯიქურაშვილი, ელენე ლურსმანაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

წინასიტყვაობა კრებულისათვის „ვეფხის ტყაოსნის საკითხები“.pdf

წინასიტყვაობა კრებულისათვის „ვეფხის ტყაოსნის საკითხები“. Book.pdf

ნაშრომების სია