დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
II ტომი
სათაური
სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში
ტექსტის ტიპი
დისერტაცია
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში, თბილისი, 1920 წ.
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე,თხზულებანი, ტ. II, თბილისი, 1981, გვ. 113-261
ანოტაცია
ა. შანიძის დისერტაცია საეტაპო მნიშვნელობის ნაშრომია ქართული ენათმეცნიერების ისტორიაში. დისერტაციაში ავტორი პირველად სხვამს და წყვეტს ძველი, საშუალი და ახალი ქართულის წინაშე მდგარ არაერთ პრობლემას. ნაშრომი შედგება რვა ძირითადი ნაწილისაგან: შესავალი, სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა ძველ ქართულში, ობიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა ძველ ქართულში, ანომალიები ძველ ქართულში, სუბიექტურ-ობიექტური პრეფიქსი ჰ/ს საშუალ ქართულში, სუბიექტურ-ობიექტური პრეფიქსი ჰ/ს ახალ ქართულში, სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა კილოებში, დასკვნა.
საკვანძო სიტყვები
პირის ნიშნები, სუბიექტური პირი, ობიექტური პირი, ზმნა, ძველი ქართული ენა, დიალექტები, კილო, დისერტაცია
კორპუსული გამოცემის ავტორები
შოთა პაპავა, სალომე გეგეჭკორი, ელენე ლურსმანაშვილი, მარიამ აბესაძე, გიორგი ჯღარკავა, თინათინ ჯიქურაშვილი.
დამატებითი ინფორმაცია
1) აკაკი შანიძის სადოქტორო დისერტაციის - "სუბიექტური პრეფქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში" - დაცვა გაიმართა 1920 წლის 9 მაისს. ეს იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაცული პირველი სადოქტორო დისერტაცია; 2) დისერტაციის 1920 წლის გამოცემაში წარმოდგენილი იყო „პროექტი ორთოგრაფიის რეფორმისათვის“ (გვ. 182 ― 189; იგი ცალკეც იქნა გამოშვებული), ეს ნაწილი თხზულებათა მეორე ტომში დაბეჭდილ დისერტაციაში შეტანილი არ არის.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

S203. Book.pdf

S203.pdf

ნაშრომების სია