ნაშრომები

ზმნისწინის გამეორება ვეფხის ტყაოსანში (952-ე შაირის გამართვის გამო)

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნალი "დროშა", № 9, 1980, გვ . 11

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986, გვ. 369-371

საკვანძო სიტყვები: ზმნისწინი, ზმნისწინის გამეორება, ვეფხისტყაოსანი.

აკაკი შანიძე

ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის მეცნიერული გამოცემისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: შესავლად წაემძღვარა 1956 წ. გამოსულ "ვეფხის ტყაოსნის სიმფონიას", გვ. 014-037.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის მეცნიერული გამოცემისათვის, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 92-126

საკვანძო სიტყვები: „ვეფხისტყაოსანი“, შეცდომათა გასწორება, უმართებულო ფორმები.

აკაკი შანიძე

ვეფხის ტყაოსნის ტექსტის დადგენის ისტორიიდან

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: თბილისის უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 108 (აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია, ტ. IV), 1964 წ. გვ. 33-37.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ. გვ. 191-194.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, იუსტინე აბულაძე, გულოვანი.

აკაკი შანიძე

ვეფხის ტყაოსნის სიმფონიის წინასიტყვაობა

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, ვეფხის ტყაოსნის სიმფონია, თბილისი, 1956 წ., გვ. 05-013.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ. გვ. 305-315

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი,ვეფხისტყაოსნის სიმფონია.

აკაკი შანიძე

ვეფხის ტყაოსნის ლექსიკონი ვახტანგისა

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: შოთა რუსთველი, ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 წ., 267-270.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 59-64.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ლექსიკონი, ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსანი, სულხან-საბას ლექსიკონი, ყარაბაღული "ვეფხისტყაოსანი".

აკაკი შანიძე

ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის აღდგენისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: წინასიტყვაობად წაემძღვარა ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსნის მეორე გამოცემას, შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 წ.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 10-11.

საკვანძო სიტყვები: ვახტანგისეული „ვეფხის ტყაოსანი“, ვახტანგის „თარგმანი“, მონოგრაფია, პირველი გამოცემა.

აკაკი შანიძე

ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსანი

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: "ლიტერატურული გაზეთი", 1962 წ., 4 მაისი, № 19.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ. გვ. 65-72.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული გამოცემა, პლატონ იოსელიანი.

აკაკი შანიძე

ვახტანგის თარგმანი ვეფხის ტყაოსნისა და მისი მნიშვნელობა პოემის ტექსტის შესწავლისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნალი "მნათობი", 1936 წ., № 10-11, გვ. 169-223

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 12-58

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, პირველ-ნაბეჭდი, ვახტანგის თარგმანი, სტამბა.

აკაკი შანიძე

ვახტანგის დედანი ვეფხის ტყაოსნისა. ტექსტის ტიპი: სტატია.

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 წ, გვ. 388-393.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 73-83.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგის დედანი, მოკლე რედაქცია, ვრცელი რედაქცია, შაირები.

აკაკი შანიძე

დიონოსი

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნალი "ჩვენი მეცნიერება", № 8, 1924 წ., გვ. 48-52.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 199-203

საკვანძო სიტყვები: „ვეფხისტყაოსანი“, დიონისე არეოპაგელი, ეზრა წინასწარმეტყველი.

აკაკი შანიძე