ნაშრომები

მოხეური

I ტომი

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 193-220

საკვანძო სიტყვები: მოხეური ფოლკლორი, დიალექტოლოგია, ფოლკლორული ტექსტები

აკაკი შანიძე

მთის კილოთა ლექსიკონი

I ტომი

ტექსტის ტიპი: ლექსიკონი

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 274-476.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 274-476.

საკვანძო სიტყვები: მთის კილოები, ლექსიკონი

აკაკი შანიძე

ბოლოსიტყვა

I ტომი

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 478

საკვანძო სიტყვები: ლექსიკონი, მთის კილოები, დიალექტოლოგია

აკაკი შანიძე

გუდამაყრული

I ტომი

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 152-169

საკვანძო სიტყვები: გუდამაყარი, გუდამაყრული ტექსტები, ფოლკლორული მასალა, დიალექტოლოგია

აკაკი შანიძე

ერთი გაუგებრობის გამო

I ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნალი "სკოლა და ცხოვრება", № 5, 1967.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 488-495

საკვანძო სიტყვები: ნიკო მარი, დიალექტოლოგია, ი. ყიფშიძე

აკაკი შანიძე