ნაშრომები

უფრო დესი

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: "მნათობი", 1976, №5, გვ. 143-145.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 347-350.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, და, ხარისხის ფორმა, უფროობითი ხარისხი

აკაკი შანიძე

უსაჭიროესი განმარტება

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: "ლიტერატურული გაზეთი", 1956 წ., 21 სექტემბერი, № 38.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 134-138

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ა. ბარამიძე, „საჭირო განმარტება“.

აკაკი შანიძე

უდილადო

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ლიტერატურული საქართველო, 1969, 31 ოქტ. გვ. 2.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 335-337.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, უდილადო, უდიადო.

აკაკი შანიძე

სამნი მეაბჯრენი

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 1969, 28 ნოემბერი.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 332-334.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, სამნი მეაბჯრენი, ხატაელები, ავთანდილი.

აკაკი შანიძე

სამგვარი მზრახველობა

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, "ვეფხისტყაოსნის საკითხები", თხზულებანი, ტ. II, თბილისი, 1966, გვ. 256-259

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ. გვ. 257-262

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, სამგვარი მზრახველობა, ეტიკეტი.

აკაკი შანიძე

რუსთაველი თუ რუსთველი?

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები", 1966 წ., გვ. 260-268.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ. გვ. 267-275

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, რუსთაველი, რუსთველი, რუსთველოლოგია.

აკაკი შანიძე

პოემის 691-ე ტაეპის გამართვისათვის

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: გაზეთი "შოთაობა", ოქტომბერი, 1977 წ.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 351-352.

საკვანძო სიტყვები: ვეფხისტყაოსანი, ვადა, ხმლის ვადა, ვადის ხელი.

აკაკი შანიძე

მუხლთ მოყრა და თითით ხვეწნა

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ა. შანიძე, "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები", 1966 წ., გვ. 205-208

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, მუხლთ მოყრა და თითით ხვეწნა, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 212-215

საკვანძო სიტყვები: „ვეფხისტყაოსანი“, მუხლთ მოყრა, თითით ხვეწნა.

აკაკი შანიძე

კვლავ რუსთაველი თუ რუსთველი.

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: ჟურნ. "დროშა", №1, 1980.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 365-366.

საკვანძო სიტყვები: რუსთაველი, რუსთველი, არჩილ მეფე, ნოდარ ციციშვილი, ვახტანგ მეფე, ანტონ კათალიკოსმა, ვინაობის სახელს.

აკაკი შანიძე

იგ ნაცვალსახელი პოემაში

V ტომი

ტექსტის ტიპი: სტატია

პირველი პუბლიკაცია: "აღმოსავლური ფილოლოგია", V, 1983 წ., გვ. 5-11.

ბოლო პუბლიკაცია: ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 383-387.

საკვანძო სიტყვები: ნაცვალსახელი, იგი ნაცვალსახელი, იგ ნაცვალსახელი, „ვეფხისტყაოსანი“

აკაკი შანიძე