დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
V ტომი
სათაური
ხელის ხდა და ხელის ყრა (ერთი გვერდი ქართული ენის ისტორიიდან)
ტექსტის ტიპი
სტატია
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ჟურნ. "დროშა", 1973, №1, გვ. 12.
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 341-344.
ანოტაცია
ნაშრომში გაანალიზებულია „ვეფხისტყაოსანში“ წარმოდგენილი სიტყვათშეთანხმებები – „ხელის ხდა“, „ხელის ყრა“ და მათგან ნაწარმოები ფორმები. წერილობითი ძეგლების მიხედვით წარმოჩენილია ხსენებული ლექსემების განვითარების გზა.
საკვანძო სიტყვები
ვეფხისტყაოსანი, ხელის ხდა, ხელის ყრა, ხელსაყრელი
კორპუსული გამოცემის ავტორები
გიორგი ჯღარკავა, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

ხელის ხდა და ხელის ყრა. Book.pdf

ხელის ხდა და ხელის ყრა.pdf

ნაშრომების სია