დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
სათაური
ძველი ქართული ენის გრამატიკა
ტექსტის ტიპი
სახელმძღვანელო
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 18, თბილისი, 1976
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 18, თბილისი, 1976
ანოტაცია
პუბლიკაცია წარმოადგენს ძველი ქართული ენის მოკლე გრამატიკას. მასში შესწავლილია ძველი ქართული ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის ძირითადი საკითხები. ავტორი წიგნის წინასიტყვაობაში აღნიშნავს: "მოკლე კურსში ყველაფრის თქმა შეუძლებელია, მაგრამ მგონია, რომ რაც მთავარია და არსებითი, იმის შესახებ მკითხველი იპოვის შიგ სათანადო პასუხს".
საკვანძო სიტყვები
ძველი ქართული ენა, გრამატიკა, ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი.
კორპუსული გამოცემის ავტორები
მარინე ოდიკაძე, თინათინ ჯიქურაშვილი.
დამატებითი ინფორმაცია
ა. შანიძის "ძველი ქართული ენის გრამატიკა" ითარგმნა და გამოიცა გერმანულად: a. schanidze, Altgeorgische Elementarbuch, Grammatik Der Altgeorgischen Sprache, Aus dem Georgishen von Heinz Fähnrich, Tbilissi, 1982.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

ძველი ქართული ენის გრამატიკა.pdf

shanidze_dzveli-kartuli ena. Book.pdf

ნაშრომების სია