დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
I ტომი
სათაური
თუშური
ტექსტის ტიპი
ფოლკლორული ტექსტები
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 221-262
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 221-262
ანოტაცია
წარმოდგენილია თუშური ფოლკლორული მასალა.
საკვანძო სიტყვები
თუშეთი, თუშური ტექსტები, ფოლკლორული მასალა, დიალექტოლოგია
კორპუსული გამოცემის ავტორები
სალომე გეგეჭკორი, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

თუშური.pdf

თუშური.Book.pdf

ნაშრომების სია