დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
V ტომი
სათაური
წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის პირველი გამოცემისათვის
ტექსტის ტიპი
წინასიტყვაობა
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 წ
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 292-294
ანოტაცია
წინასიტყვაობაში ა. შანიძე ხოტბას ასხამს რუსთველსა და მის გენიალურ პოემას. ასევე აღნიშნავს ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსნის ღირებულებას, რომელიც თავისი მნიშვნელობით ხელნაწერებს ედრება. მისი თქმით, ვახტანგისეული გამოცემის აღდგენით ფარდა აეხადება იმ საიდუმლოს, რომლითაც იგი მოცული იყო ათეული წლების განმავლობაში. ავტორი ასევე ეხება ვახტანგის „თარგმანს“ და მის მნიშვნელობას.
საკვანძო სიტყვები
ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსანი, წინასიტყვაობა.
კორპუსული გამოცემის ავტორები
სალომე გეგეჭკორი, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

წინასიტყვაობა ვახტანგისეული I. Book.pdf

ნაშრომების სია