დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
V ტომი
სათაური
ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში
ტექსტის ტიპი
სტატია
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, "ვეფხის ტყაოსნის საკითხები", 1966, გვ. 209-213.
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 216-220.
ანოტაცია
სტატიაში გაანალიზებულია „ვეფხისტყაოსანში“ დაფიქსირებული „ჭმუნვა“ და „ჩმუნვა“ ზმნური ფორმების ეტიმოლოგია და სემანტიკა. შესაბამისი ემპირიული მასალისა და პოემის ცალკეული ადგილების განხილვის შედეგად ავტორი საკუთარი ორიგინალური ინტერპრეტაციით წარმოადგენს აღნიშნული ზმნების ახალ მნიშვნელობას.
საკვანძო სიტყვები
ვეფხისტყაოსანი, ჩმუნვა ზმნა, ჭმუნვა ზმნა.
კორპუსული გამოცემის ავტორები
გიორგი ჯღარკავა, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში. Book.pdf

ჭმუნვა და ჩმუნვა ვეფხის ტყაოსანში.pdf

ნაშრომების სია